מדיניות פרטיות

מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://xn--5dbfejbem4c4c1a.com.

 

  1. כללי

Advertisements

תנאי השימוש  (להלן: “תנאי השימוש“)
מנוסחים בלשון זכר
מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד.

בתנאי השימוש משמעות
המילה “שימוש” על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר
ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר,
ייקרא בתנאי השימוש – “משתמש”.

השימוש באתר כרטיס הטבות (להלן: “האתר
או “כרטיס הטבות“), כפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו.
לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים
אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים
האמורים. על אף האמור, כרטיס הטבות תפרסם באתר האינטרנט את העדכונים והשינויים
שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש.

מובהר בזאת, כי ללא
הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש בכרטיס הטבות
 לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מסדירים את
מערכת היחסים בין כרטיס הטבות לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין,
לרבות שימוש באתר כרטיס הטבות ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים
אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. כרטיס הטבות תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר,
מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. כרטיס הטבות
תוכל לעשות את כל השינויים הנ”ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.

בהתחשב באופי ובאופן
שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות
כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כרטיס הטבות ו/או
מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. כרטיס הטבות
תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר
כי כרטיס הטבות איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, אתר כרטיס
הטבות אינו מוכר שירות מכל סוג, אלא משמש כמקור עזר אשר מספק מידע מקיף וסיקורים
על חברות וארגונים בישראל ומציג מידע מהתאגדויות בישראל אשר מפרסמות את הפרטים
המוצגים בכרטיס הטובות רק למנויים שלהם או באתרים הגלויים של החברות.

אתר כרטיס הטבות מאגד את הנתונים ומציג אותם לגולש. 

האחריות על הפרטים
והמאמרים אשר מסוקרים באתר ו/או השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. אתר כרטיס
הטבות אינו אחראי על כל נזק ו/או מטרד אשר יגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין,
משימוש בשירות.

האתר אינו נושא באחריות
לכל קשר בין אם וירטואלי ו/או פיזי שנוצר בין הגולש לבין ספקי השירות ו/או בעלי
המקצוע.

Advertisements
Advertisements
דילוג לתוכן